Algemene voorwaarden

Artikel 1.               Definities

1-1          TCE: Ondernemer welke bevoegd handelt onder de naam The Clean Experience BV.

1-2          Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid of niet te voorziene wijziging.

Artikel 2.               Overeenkomst

2-1          Het geven van een opdracht aan TCE, waaronder ook het doen van een bestelling bij TCE wordt begrepen, geldt als een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

2-2          Een overeenkomst met TCE wordt eerst en uitsluitend bindend door schriftelijke of mondelinge bevestiging door TCE.

2-3          Het is TCE toegestaan om ten bate van een goede uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2-4          Bestelling via de webwinkel van TCE worden, tenzij anders overeengekomen, verzonden naar het daar, door opdrachtgever, aan te geven en te controleren adres.

Artikel 3.               Afspraken

3-1          Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing op specifieke overeenkomsten waarvoor dit schriftelijk is overeengekomen.

3-2          Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van TCE binden de laatste slechts indien hij deze bevestigt.

Artikel 4.               Levering

4-1          In geval van verzending geschiedt dat zoals door TCE aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn ook de eventuele extra kosten hiervan voor zijn rekening.

4-2          Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

4-3          Vindt levering in delen plaats dan kan ook de facturering in delen plaatsvinden.

4-4          Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer recht geven op schadevergoeding.

4-5          Wordt de leveringstermijn met meer dan twee maanden overschreden dan mag de overeenkomst ontbonden worden voor het deel dat (nog) niet geleverd is.

4-6          Wanneer bestelde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 5.               Wijziging van de opdracht

5-1          Eventuele hogere kosten door wijzigingen (zowel schriftelijk als mondeling) in een opdracht, door of namens de opdrachtgever, worden doorberekend.

5-2          Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door TCE buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5-3          Indien na de overeenkomst de prijzen door overmacht, verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting o.i.d. verhogingen ondergaan, mogen deze door TCE worden doorberekend.

Artikel 6.               Annuleren / retourneren

6-1          Nadat de opdrachtgever een via de webshop besteld artikel heeft ontvangen, heeft hij het recht binnen 7 dagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met TCE te ontbinden. Hier hoeft geen reden bij gegeven te worden.

6-2          Indien de opdrachtgever de overeenkomst ingevolge lid 1 van dit artikel deze wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk aan TCE te melden. Aansluitend zal hij het product (laten) bezorgen op een door TCE aan te geven retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Kosten en risico van verzending zijn voor opdrachtgever.

6-3          Indien de overeenkomst niet in overeenstemming met lid 1 en 2 van dit artikel wordt beëindigd, wordt geannuleerd of opdrachtgever weigert het bestelde af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door TCE reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan TCE als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

6-4          Indien er bij TCE twijfels ontstaan met betrekking tot betalingsmoraal of betalingsmogelijkheid van opdrachtgever, staat het TCE vrij de overeenkomst met betreffende opdrachtgever te beëindigen. Opdrachtgever staat TCE toe hiertoe informatie over hem in te winnen.

6-5          Onverminderd het vermelde in lid 3 van dit artikel behoudt TCE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7.               Garantie / Reclamering

7-1          Garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Garantie wordt verstrekt op geleverde materialen, maar niet op immateriële kosten zoals arbeid, voorrijkosten en onderzoekkosten.

7-2          Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen TCE wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de staat waarin de goederen zijn geleverd.

7-3          TCE dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren alvorens deze al dan niet te honoreren.

7-4          Aanbiedingen, prijzen, specificaties, promotieacties, reclames, brochures e.d. zijn aan wijzigingen onderhevig en binden TCE niet.

Artikel 8.               Reparatie & service

Voorwaarden van TCE reparatie en installatie service.

Cliënt gaat akkoord met onderstaande voorwaarden na het geven van een opdracht aan

TCE reparatie en installatie service. Dit kan schriftelijk, e-mail en of per telefoon.

8-1          Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.

8-2          De reparatiekosten worden vastgesteld op basis van: het starttarief, het aantal arbeidsperioden per kwartier. De eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien nodig de ophaal – en terugbezorgkosten en eventuele verzend- en/of administratiekosten.

De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant/per pin aan de monteur te worden voldaan. Factuur verzenden wij via debiteurenadministratie achteraf.

Starttarief werkzaamheden is € 13,75 per kwartier. Elk kwartier daarna € 13,75

Voorrijkosten € 65,-.  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

8-3          Op verzoek van cliënt geeft de monteur een prijsopgave.

  1. Als bij onderzoek blijkt dat de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt (bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van cliënt noodzakelijk om tot reparatie over te gaan).
  2. De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan het starttarief en de gewerkte periodes ( inclusief BTW en eventuele administratiekosten en ophaal – en bezorgkosten).
  3. Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek (alleen de gewerkte periodes en de onderdelen/materialen) en zal hij trachten de cliënt te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De cliënt kan de reparateur niet aan deze wachttijd houden.

8-4          Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruikgemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met de cliënt is besproken, ruilonderdelen.

8-5          Een reparatie zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.

8-6          De reparateur is aansprakelijk voor diefstal indien hij de machine meeneemt naar TCE,  alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.

8-7          Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport, inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

8-8          De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en 6 maanden op onderdelen. Deze garantie geldt alleen als de betaling voldaan is. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem -, water -, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

8-9          Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.

  1. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de reparatie niet zijn vervangen berekend.
  2. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt berekend, uitgezonderd het starttarief.
  3. Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.

8-10       Inzake het plaatsen van nieuwe apparaten. Wanneer de oude bekabeling, stekkers of waterslangen verouderd zijn, worden deze vervangen door nieuwe om kortsluiting en/of lekkage te voorkomen. Dit om onveilige en levensbedreigende situaties te voorkomen. De kosten voor deze onderdelen/materialen komen bovenop de installatiekosten. Wanneer de klant dit niet wenst wordt het desbetreffende apparaat door TCE niet goed gekeurd voor gebruik.

8-11       Reparatie aan apparaten waarvoor nog fabrieksgarantie geldt, wordt alleen gedaan op uitdrukkelijke wens van cliënt. TCE reparatie en installatie service kan niet aansprakelijk worden gesteld als hierdoor de garantie komt te vervallen. Wordt een reparatie uitgevoerd door een externe partij, dan komt de garantie te vervallen. Dit geld ook voor eventuele aanpassingen op of aan de machine en de toebehoren.

Artikel 9.               Aansprakelijkheid

9-1          TCE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel alsmede aan het werk of eigendommen van de opdrachtgever of derden en voor zover ontstaan door schuld van TCE.
9-2          TCE zal nooit gehouden worden meer schade te vergoeden dan door zijn verzekering of verzekeringen wordt gedekt.

Artikel 10.             Eigendomsvoorbehoud

10-1       Zolang opdrachtgever niet alle vordering volledig aan TCE heeft voldaan, blijven alle geleverde goederen eigendom van TCE.

10-2       TCE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. Dit onverminderd de plicht van opdrachtgever om TCE volledig schadeloos te stellen.

10-3       Het is opdrachtgever niet toegestaan goederen van TCE te verpanden, te verkopen of anderszins te gelde te maken, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11.             Betaling

11-1       Betaling geschiedt normaliter vooraf of bij levering. Wordt hiervan afgeweken dan dient er betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Andere betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en uitvoerbaar blijken.

11-2       Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door TCE is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is TCE gerechtigd aan de opdrachtgever rente van 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

11-3       Wanneer TCE goederen van een opdrachtgever, welke in verzuim is, onder zich heeft, is hij gerechtigd zich deze toe te eigenen ter (gedeeltelijke) voldoening van de vordering.

11-4       Indien TCE invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten, verband houdend met die invordering, ten laste van opdrachtgever.

Artikel 12.             Toepasselijk recht

12-1       Nederlands recht en recht van de Europese Unie zijn van toepassing.

12-2       Indien een artikel of lid of deel daarvan in strijd blijkt met het toepasselijk recht, dan zal dit uitsluitend de nietigheid van dit deel en niet van de rest van deze algemene voorwaarden met zich meebrengen.

12-3       Wanneer TCE deze algemene voorwaarden coulant toepast kan daar geen recht aan ontleend worden; ook zal dat geen precedent scheppen.

Artikel 13.             AVG regelgeving:

13-1        AVG regelgeving: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

25 mei 2018 treedt de Europese AVG in werking in het kader van het recht ‘om vergeten te worden’.

Betrokkenen kunnen verouderde of onjuiste informatie die privacygevoelig is, laten verwijderen. Ook wanneer u TCE eerder toestemming heeft gegeven uw naw. gegevens op te nemen in het klantenbestand zullen wij u, op uw schriftelijke verzoek, binnen een maand verwijderen uit ons systeem.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij hebben uw gegevens nodig voor het handelen volgens onze garantiebepaling en om de aanschaftermijn bij te houden voor de servicecontracten. Wij zullen als TCE uw persoonsgegevens respecteren, beschermen en in overeenstemming met de geldende wettelijke regels technische- en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor doorverkoop aan derden voor commerciële doeleinden.

De gevolgen van het verwijderen van uw gegevens uit ons klantenbestand.
Mochten wij uw gegevens op uw verzoek moeten verwijderen, geldt de consequentie dat wij niet meer kunnen eiken wat de aanschafdatum- en het machinenummer is geweest van uw aankoop en dus de garantie komt te vervallen. Ook bij een servicecontract zijn uw gegevens van belang.

13- 2      Voor u als klant van The Clean Experience hebben wij een belangrijke mededeling in het kader van de aangescherpte AVG regelgeving:

Waarvoor dienen uw opgeslagen persoonsgegevens?
Wij hebben uw NAW gegevens opgeslagen in ons beveiligde klantenbestand in verband met servicecontracten- en/of garantievoorwaarden. In dit klantenbestand is ook uw machinenummer opgenomen en de datum van aankoop. Dit om uw garantietermijn vast te kunnen stellen bij een eventuele reparatie of servicebeurt van uw TCE stoomreiniger.

Uw gegevens zijn- en blijven vertrouwelijk en zullen nooit worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

Wenst u uw persoonsgegevens te laten verwijderen?
Mocht u besluiten dat wij u uit ons klantenbestand dienen te verwijderen, laat ons dit middels een mail aan [email protected] weten, met als onderwerp: ‘Mijn gegevens verwijderen’.
Let op: Het verwijderen van uw gegevens brengt consequentie