Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.         Definities

1-1       TCE: Ondernemer welke bevoegd handelt onder de naam The Clean Experience. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het
nummer 64749568 en met BTW  nummer  NL855816478 B01

1-2       Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid of niet te voorziene wijziging.

Artikel 2.         Overeenkomst

2-1       Het geven van een opdracht aan TCE, waaronder ook het doen van een bestelling bij TCE wordt begrepen, geldt als een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

2-2       Een overeenkomst met TCE wordt eerst en uitsluitend bindend door schriftelijke of mondelinge bevestiging door TCE.

2-3       Het is TCE toegestaan om ten bate van een goede uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2-4       Bestelling via de webwinkel van TCE worden, tenzij anders overeengekomen, verzonden naar het daar, door opdrachtgever, aan te geven en te controleren adres.

Artikel 3.         Afspraken

3-1       Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing op specifieke overeenkomsten waarvoor dit schriftelijk is overeengekomen.

3-2       Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van TCE binden de laatste slechts indien hij deze bevestigt.

Artikel 4.         Levering

4-1       In geval van verzending geschiedt dat zoals door TCE aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn ook de eventuele extra kosten hiervan voor zijn rekening.

4-2       Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

4-3       Vindt levering in delen plaats dan kan ook de facturering in delen plaatsvinden.

4-4       Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer recht geven op schadevergoeding.

4-5       Wordt de leveringstermijn met meer dan twee maanden overschreden dan mag de overeenkomst ontbonden worden voor het deel dat (nog) niet geleverd is.

4-6       Wanneer bestelde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 5.         Wijziging van de opdracht

5-1       Eventuele hogere kosten door wijzigingen (zowel schriftelijk als mondeling) in een opdracht, door of namens de opdrachtgever, worden doorberekend.

5-2       Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door TCE buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5-3       Indien na de overeenkomst de prijzen door overmacht, verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting o.i.d. verhogingen ondergaan, mogen deze door TCE worden doorberekend.

Artikel 6.         Annuleren / retourneren

6-1       Nadat de opdrachtgever een via de webshop besteld artikel heeft ontvangen, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met TCE te ontbinden. Hier hoeft geen reden bij gegeven te worden.

6-2       Indien de opdrachtgever de overeenkomst ingevolge lid 1 van dit artikel deze wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk aan TCE te melden. Aansluitend zal hij het product (laten) bezorgen op een door TCE aan te geven retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Kosten en risico van verzending zijn voor opdrachtgever.

6-3       Indien de overeenkomst niet in overeenstemming met lid 1 en 2 van dit artikel wordt beëindigd, wordt geannuleerd of opdrachtgever weigert het bestelde af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door TCE reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan TCE als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

6-4       Indien er bij TCE twijfels ontstaan met betrekking tot betalingsmoraal of betalingsmogelijkheid van opdrachtgever, staat het TCE vrij de overeenkomst met betreffende opdrachtgever te beëindigen. Opdrachtgever staat TCE toe hiertoe informatie over hem in te winnen.

6-5       Onverminderd het vermelde in lid 3 van dit artikel behoudt TCE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7.         Garantie / Reclamering

7-1       Garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Garantie wordt verstrekt op geleverde materialen, maar niet op immateriële kosten zoals arbeid, voorrijkosten en onderzoekkosten.

7-2       Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen TCE wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de staat waarin de goederen zijn geleverd.

7-3       TCE dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren alvorens deze al dan niet te honoreren.

7-4       Aanbiedingen, prijzen, specificaties, promotieacties, reclames, brochures e.d. zijn aan wijzigingen onderhevig en binden TCE niet.

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

8-1       TCE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel alsmede aan het werk of eigendommen van de opdrachtgever of derden en voor zover ontstaan door schuld van TCE.

8-2       TCE zal nooit gehouden worden meer schade te vergoeden dan door zijn verzekering of verzekeringen wordt gedekt.

Artikel 9.         Eigendomsvoorbehoud

9-1       Zolang opdrachtgever niet alle vordering volledig aan TCE heeft voldaan, blijven alle geleverde goederen eigendom van TCE.

9-2       TCE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. Dit onverminderd de plicht van opdrachtgever om TCE volledig schadeloos te stellen.

9-3       Het is opdrachtgever niet toegestaan goederen van TCE te verpanden, te verkopen of anderszins te gelde te maken, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10.       Betaling

10-1     Betaling geschiedt normaliter vooraf of bij levering. Wordt hiervan afgeweken dan dient er betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Andere betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en uitvoerbaar blijken.

10-2     Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door TCE is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is TCE gerechtigd aan de opdrachtgever rente van 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

10-3     Wanneer TCE goederen van een opdrachtgever, welke in verzuim is, onder zich heeft, is hij gerechtigd zich deze toe te eigenen ter (gedeeltelijke) voldoening van de vordering.

10-4     Indien TCE invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten, verband houdend met die invordering, ten laste van opdrachtgever.

Artikel 11.       Toepasselijk recht

11-1     Nederlands recht en recht van de Europese Unie zijn van toepassing.

11-2     Indien een artikel of lid of deel daarvan in strijd blijkt met het toepasselijk recht, dan zal dit uitsluitend de nietigheid van dit deel en niet van de rest van deze algemene voorwaarden met zich meebrengen.

11-3     Wanneer TCE deze algemene voorwaarden coulant toepast kan daar geen recht aan ontleend worden; ook zal dat geen precedent scheppen.