Algemene voorwaarden

Artikel 1.         Definities

1-1       TCE: Ondernemer welke bevoegd handelt onder de naam The Clean Experience BV.
1-2       Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid of niet te voorziene wijziging.

Artikel 2.         Overeenkomst

2-1       Het geven van een opdracht aan TCE, waaronder ook het doen van een bestelling bij TCE wordt begrepen, geldt als een overeenkomst                       waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
2-2       Een overeenkomst met TCE wordt eerst en uitsluitend bindend door schriftelijke of mondelinge bevestiging door TCE.
2-3       Het is TCE toegestaan om ten bate van een goede uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2-4       Bestelling via de webwinkel van TCE worden, tenzij anders overeengekomen, verzonden naar het daar, door opdrachtgever, aan te geven                 en te controleren adres.

Artikel 3.         Afspraken

3-1       Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing op specifieke overeenkomsten waarvoor dit               schriftelijk is overeengekomen.
3-2       Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van TCE binden de laatste slechts indien hij deze bevestigt.

Artikel 4.         Levering

4-1       In geval van verzending geschiedt dat zoals door TCE aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn ook               de eventuele extra kosten hiervan voor zijn rekening.
4-2       Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
4-3       Vindt levering in delen plaats dan kan ook de facturering in delen plaatsvinden.
4-4       Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer recht geven op schadevergoeding.
4-5       Wordt de leveringstermijn met meer dan twee maanden overschreden dan mag de overeenkomst ontbonden worden voor het deel dat                      (nog) niet geleverd is.
4-6       Wanneer bestelde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 5.         Wijziging van de opdracht

5-1       Eventuele hogere kosten door wijzigingen (zowel schriftelijk als mondeling) in een opdracht, door of namens de opdrachtgever, worden                   doorberekend.
5-2       Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door TCE buiten zijn                           verantwoordelijkheid wordt overschreden.
5-3       Indien na de overeenkomst de prijzen door overmacht, verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting o.i.d. verhogingen ondergaan,               mogen deze door TCE worden doorberekend.

Artikel 6.         Annuleren / retourneren

6-1       Nadat de opdrachtgever een via de webshop besteld artikel heeft ontvangen, heeft hij het recht binnen 7 dagen na de ontvangst van dit                     product de onderliggende overeenkomst met TCE te ontbinden. Hier hoeft geen reden bij gegeven te worden.
6-2       Indien de opdrachtgever de overeenkomst ingevolge lid 1 van dit artikel deze wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk aan TCE te                         melden. Aansluitend zal hij het product (laten) bezorgen op een door TCE aan te geven retoursadres. Dit dient te gebeuren in de originele,               ongeopende en onbeschadigde verpakking. Kosten en risico van verzending zijn voor opdrachtgever.
6-3       Indien de overeenkomst niet in overeenstemming met lid 1 en 2 van dit artikel wordt beëindigd, wordt geannuleerd of opdrachtgever                        weigert het bestelde af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door TCE reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet                          bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan TCE als                      schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
6-4       Indien er bij TCE twijfels ontstaan met betrekking tot betalingsmoraal of betalingsmogelijkheid van opdrachtgever, staat het TCE vrij de                 overeenkomst met betreffende opdrachtgever te beëindigen. Opdrachtgever staat TCE toe hiertoe informatie over hem in te winnen.
6-5       Onverminderd het vermelde in lid 3 van dit artikel behoudt TCE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst of                     volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7.         Garantie / Reclamering

7-1       Garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Garantie wordt verstrekt op geleverde materialen, maar niet op immateriële kosten                 zoals arbeid, voorrijkosten en onderzoekkosten.
7-2       Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen TCE wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden                     worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de staat waarin de goederen zijn geleverd.
7-3       TCE dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren alvorens deze al dan niet te honoreren.
7-4       Aanbiedingen, prijzen, specificaties, promotieacties, reclames, brochures e.d. zijn aan wijzigingen onderhevig en binden TCE niet.

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

8-1       TCE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel alsmede aan het werk of eigendommen                      van de opdrachtgever of derden en voor zover ontstaan door schuld van TCE.
8-2       TCE zal nooit gehouden worden meer schade te vergoeden dan door zijn verzekering of verzekeringen wordt gedekt.

Artikel 9.         Eigendomsvoorbehoud

9-1       Zolang opdrachtgever niet alle vordering volledig aan TCE heeft voldaan, blijven alle geleverde goederen eigendom van TCE.
9-2       TCE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet                           nakomt. Dit onverminderd de plicht van opdrachtgever om TCE volledig schadeloos te stellen.
9-3       Het is opdrachtgever niet toegestaan goederen van TCE te verpanden, te verkopen of anderszins te gelde te maken, zolang hij niet aan zijn               betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10.       Betaling

10-1     Betaling geschiedt normaliter vooraf of bij levering. Wordt hiervan afgeweken dan dient er betaald te worden binnen 14 dagen na de                         factuurdatum. Andere betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en uitvoerbaar                           blijken.
10-2     Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door TCE is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is TCE                   gerechtigd aan de opdrachtgever rente van 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
10-3     Wanneer TCE goederen van een opdrachtgever, welke in verzuim is, onder zich heeft, is hij gerechtigd zich deze toe te eigenen ter                                (gedeeltelijke) voldoening van de vordering.
10-4     Indien TCE invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten, verband houdend met die                                    invordering, ten laste van opdrachtgever.

Artikel 11.       Toepasselijk recht

11-1     Nederlands recht en recht van de Europese Unie zijn van toepassing.
11-2     Indien een artikel of lid of deel daarvan in strijd blijkt met het toepasselijk recht, dan zal dit uitsluitend de nietigheid van dit deel en niet                   van de rest van deze algemene voorwaarden met zich meebrengen.
11-3     Wanneer TCE deze algemene voorwaarden coulant toepast kan daar geen recht aan ontleend worden; ook zal dat geen precedent                               scheppen.

Artikel 12.  Privacy verklaring

 

12-1     AVG regelgeving: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)
25 mei 2018 treedt de Europese AVG in werking in het kader van het recht ‘om vergeten te worden’.
Betrokkenen kunnen verouderde of onjuiste informatie die privacygevoelig is, laten verwijderen. Ook wanneer u TCE eerder toestemming              heeft gegeven uw naw. gegevens op te nemen in het klantenbestand zullen wij u, op uw schriftelijke verzoek, binnen een maand                                  verwijderen uit ons systeem.

           Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
           Wij hebben uw gegevens nodig voor het handelen volgens onze garantiebepaling en om de aanschaftermijn bij te houden voor de                              servicecontracten. Wij zullen als TCE uw persoonsgegevens respecteren, beschermen en in overeenstemming met de geldende wettelijke                regels technische- en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd                            beveiligingsniveau te waarborgen.
           Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor doorverkoop aan derden voor commerciële doeleinden.

12- 2   De gevolgen van het verwijderen van uw gegevens uit ons klantenbestand.
            Mochten wij uw gegevens op uw verzoek moeten verwijderen, geldt de consequentie dat wij niet meer kunnen eiken wat de                                          aanschafdatum-   en het machinenummer is geweest van uw aankoop en dus de garantie komt te vervallen. Ook bij een servicecontract                    zijn uw gegevens van belang.

12- 3    Voor u als klant van The Clean Experience hebben wij een belangrijke mededeling in het kader van de aangescherpte AVG                         regelgeving:

            Waarvoor dienen uw opgeslagen persoonsgegevens?
            Wij hebben uw NAW gegevens opgeslagen in ons beveiligde klantenbestand in verband met servicecontracten- en/of                                                       garantievoorwaarden. In dit klantenbestand is ook uw machinenummer opgenomen en de datum van aankoop. Dit om uw                                           garantietermijn vast te kunnen stellen bij een eventuele reparatie of servicebeurt van uw TCE stoomreiniger.

Uw gegevens zijn- en blijven vertrouwelijk en zullen nooit worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

           Wenst u uw persoonsgegevens te laten verwijderen?
Mocht u besluiten dat wij u uit ons klantenbestand dienen te verwijderen, laat ons dit middels een mail aan [email protected] weten, met als                      onderwerp: ‘Mijn gegevens verwijderen’.
           Let op: Het verwijderen van uw gegevens brengt consequenties met zich mee voor de garantiebepaling.